موسسه خیریه بیت المهدی (عج) جهت پیشبرد اهداف خیرخواهانه و افزایش کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به خانواده های مددجوی خود در مناطق تحت پوشش به بهره مندی از حمایت های مالی ، معنوی و تخصصی شما خیرین گرامی در زمینه های گوناگون همواره نیازمند است.