۶۰%

بازارچه خیریه مهر و مهربانی
  • ۵۰,۰۰۰ تومانهدف
  • ۳۰,۰۰۰ تومانانجام شده

۶۸%

کمک به تکمیل پروژه ساخت اقامتگاه در حاشیه
  • ۴۰,۰۰۰ تومانهدف
  • ۲۷,۰۰۰ تومانانجام شده

۱۰۰%

ساخت حمام و دستشویی ۰۲
  • ۱۰,۰۰۰ تومانهدف
  • ۱۴,۰۰۰ تومانانجام شده

۷۰%

تعمیر سقف خانه ۱
  • ۱۰,۰۰۰ تومانهدف
  • ۷,۰۰۰ تومانانجام شده

۷۰%

خرید انشعاب آب و برق
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومانهدف
  • ۷۰,۰۰۰ تومانانجام شده