۰
تعداد پروژه های تکمیل شده
۰
تعداد پروژه های در حال اجرا
۰
تعداد پروژه های در حال تامین
۰
تعداد نیازمندان تحت پوشش

در حال اجرا بیت المهدی

۱۰۰%

ساخت حمام و دستشویی ۰۲
 • ۱۰,۰۰۰ تومانهدف
 • ۱۴,۰۰۰ تومانانجام شده

۷۰%

تعمیر سقف خانه ۱
 • ۱۰,۰۰۰ تومانهدف
 • ۷,۰۰۰ تومانانجام شده

۷۰%

خرید انشعاب آب و برق
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومانهدف
 • ۷۰,۰۰۰ تومانانجام شده

۶۰%

بازارچه خیریه مهر و مهربانی
 • ۵۰,۰۰۰ تومانهدف
 • ۳۰,۰۰۰ تومانانجام شده

۶۹%

طرح جمع آوری فطریه و کفاره ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۸
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومانهدف
 • ۶۹,۰۰۰ تومانانجام شده

۶۸%

کمک به تکمیل پروژه ساخت اقامتگاه در حاشیه
 • ۴۰,۰۰۰ تومانهدف
 • ۲۷,۰۰۰ تومانانجام شده

بلاگ بیت المهدی

حامیان بیت المهدی